Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup trybun sportowych wraz z dostawą i montażem (BZP 123757 - 2009)

Archiwum Zamówień Publicznych

5/2009

Kołobrzeg, 2009-07-30

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2009. Nazwa zadania:   Zakup trybun sportowych wraz z dostawą i montażem

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1   Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.   Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

tel.: (094) 35 513 84

fax.: (094) 35 513 84

http://www.sport.kolobrzeg.pl

http://www.mosir.kolobrzeg.pl

m.rekas@sport.kolobrzeg.pl

Godziny pracy: 7:00 - 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

http://www.mosir.kolobrzeg.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego lub drogą korespondencyjną po opłaceniu należności za specyfikację w kwocie 1 zł za 1 stronę płatne w kasie zamawiającego lub na jego konto w PKO BP nr.: 03 1020 2821 0000 1402 0024 5381.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest zakup trybun sportowych demontowalnych wraz z dostawą i montażem przy Euroboisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Śliwińskiego

Trybuny winny spełniać następujące parametry użytkowe:

- 3 niezależne trybunki

- ilość miejsc siedzących - nie mniej jak 390

- sumaryczna długość trybun nie przekraczająca 60 mb

1) Konstrukcja trybunek typawa z profili stalowych ocynkowanych ogniowo odpornych na warunki atmosferyczne. Między rzędami siedzeń podłoga wyłożona podestami z krat wema lub równoważna. Kraty ocynkowane ogniowo odporne na warunki atmosferyczne.

Tylna i boczne ściany trybuny zabezpieczone balustradą stalową ocynkowaną ogniowo z profili o przekroju rurowym odpornych na warunki atmosferyczne, mocowane do konstrukcji trybuny. Trybuny muszą zapewniać: swobodną komunikację i różnicę wysokości pomiędzy rzędami zapewniającą nieograniczoną widoczność.

2) Siedziska:

   - szerokość osiowa przypadająca na jedno siedzisko wynosi 50 cm,

   - minimalna szerokość przejścia między krzesłami wynosi 45 cm,

   - wysokość oparcia siedziska - 11 cm,

   - szerokość siedziska - 42 cm,

   - głębokość siedziska - 36 cm,

   - konstrukcja siedziska użebrowana z pełną ścianką z tyłu i od spodu (wandaloodporne)

   - siedzisko przykręcane do konstrukcji stalowej na 2 śruby przechodzące przez krzesełko od góry,

   - otwory na krześle zaślepione zatyczkami z tworzywa identycznego jak siedzisko,

   - siedziska w kolorze niebieskim

3) Montaż trybuny na podłożu trawiastym ( długość podłoża 60 m ), w związku z tym konstrukcja musi stanowić kompletny system uwzględniający nierówności i pochyłość terenu w miejscu ich montażu

4) Trybunki wraz z siedziskami winny spełniać wymogi stosownych norm: PN-EN 13200-1 - DIN 4420 - DIN EN 12811 - DIN ISO9001-EN 29 001 - IMBiGS na znak Bnr B-02-031-06 i B-02-0

Dla każdej z trybun muszą być wydane następujące atesty: - deklaracja zgodności EU - atest na trudnozapalność - atest na nie wydzielanie toksycznych produktów rozkładu i spalania - atest na odbarwienie barwnika zgodnie z normą BN-77-6701-04

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 37.53.52.80 - Trybuny do placów zabaw

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Dostawa trybun wraz z montażem

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#48

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

05.09.2009

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:  

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  - Wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę i montaż demontowanych trybun w obiektach sportowych o wartości brutto co najmniej 90 000 zł

- Wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 150 000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają   wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

  Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3000 , słownie: trzy tysiące złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

#78

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-08-06 do godz. 10:00

  w siedzibie zamawiającego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

Sekretariat

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-08-06, o godz. 12:00

  w siedzibie zamawiającego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

Mała sala konferencyjna

 

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-09-05

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

---------------------------------------------

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

---------------------------------------------

 

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

----------------------------------------------

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr    poz. 123757 - 2009 dnia 2009-07-30

 

 

Do pobrania:
1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,formularz Cenowy,formularz ofertowy,ogłoszenie o zamówieniu,oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,projekt umowy,wykaz wykonanych dostaw.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.