Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 272775 - 2013)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

 

Kołobrzeg 19 .12.2013

CK.271.6.2013.KJG

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji               w Kołobrzegu .

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiadając na poniższe pytania złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu :

Pytanie nr 1:

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Pkt 1

Treść ogłoszenia:

W odniesieniu do pracownika, o którym mowa powyżej wymagane jest, aby posiadał co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia.

Treść zapytania:

Zamawiający wskazuje, że na ww stanowisku wykonawca obsadzi pracownika ochrony z licencją minimum I-go stopnia. W   jaki sposób weryfikowany będzie przez Zamawiającego fakt posiadania przez pracownika   wykonującego wskazaną czynność, posiadanie aktualnej licencji.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia okeślił, iż na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz osób sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał oświadczenie, iż osoby wymienione przez niego w tabeli w załączniku nr 4 posiadają wymagane przez zamawiającego uprawnienia.

Pytanie nr 2:

Pkt 16

Treść ogłoszenia:

Zapewnienia interwencji patroli samochodowych w nieprzekraczalnym czasie 5 minut od wszczęcia alarmu.

Treść zapytania:

Wykonawca rozumie, że przez użycie zwrotu „patroli samochodowych” Zleceniodawca określa jako warunek, więcej niż jeden patrol interwencyjny. Wobec powyższego, proszę               o podanie ile patroli ma posiadać Wykonawca do wykonania zamówienia oraz o podanie, jaki środek techniczny Zleceniodawca ma na myśli używając zwrotu „patrol samochodowy”?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania minimum dwóch patroli interwencyjnych przez całą dobę. Patrol interwencyjny winna stanowić załoga składająca się z dwóch pracowników ochrony.

Zwrot użyty w pkt 2.8. ppkt 16 w Opisie przedmiotu zamówienia, oznacza iż zamawiający wymaga aby interwencje podejmowane były przez zmotoryzowany patrol.

 

Pytanie nr 3 :

Treść ogłoszenia:

15) utrzymywania łączności z bazą i grupami interwencyjnymi własnej Agencji Ochrony,

Treść zapytania:

Proszę o podanie, na czym polegać ma utrzymanie łączności z bazą i grupami interwencyjnymi własnej Agencji Ochrony? Jakie środki łączności Zleceniodawca uważa za wystarczające do zapewnienia łączności oraz bezpieczeństwa w ochranianym obiekcie?

Proszę również o podanie, ilu pracowników ochrony ma wchodzić w skład każdej grupy interwencyjnej Wykonawcy.


Odpowiedź na pytanie nr 3 :

 

Na wyposażenie pracowników ochrony winny składać się środki łączności umożliwiające bezpośrednią komunikację werbalną pracownika zarówno z grupą interwencyjną, jak i stacją monitoringu, tj. przenośny radiotelefon. Dodatkowo, aby zapewnić kontakt Agencji Ochrony                   z pracownikami zamawiającego uzasadnione byłoby wyposażenie pracowników wykonujących przedmiotową usługę w telefony komórkowe.

Zamawiający uznaje, że do realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca wyznaczy dwie załogi patrolowe przez całą dobę składające się z dwóch pracowników ochrony każda. Przy czym, co najmniej jeden członek patrolu powinien posiadać licencję pracownika ochrony minimum pierwszego stopnia.

Osoby, o których mowa powyżej winny być wymienione w załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 4 :

Treść ogłoszenia:

9. W ramach usług monitoringu Wykonawca zobowiązany jest do:

6) ochrony osób i mienia, która będzie wykonywana w systemie monitoringu drogą telefoniczną i radiową, całodobowo we wszystkie dni tygodnia,

Treść zapytania:

Proszę o podanie w jaki sposób Zleceniodawca określi, że Wykonawca wykonuje usługę monitorowania drogą telefoniczną i radiową. Czy wystarczy przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o posiadaniu łączy radiowych lub samej decyzji o nadaniu Agencji Ochrony takiej częstotliwości bez konieczności zamontowania i korzystania z tych urządzeń przez Wykonawcę w bazie monitoringu?

Odpowiedź na pytanie nr 4 :

 

Tak, wystarczy przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o posiadaniu łączy radiowych lub decyzji o nadaniu Agencji Ochrony takiej częstotliwości.

 

Pytanie nr 5 :

III.3.3) Potencjał techniczny

Treść ogłoszenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. potencjału technicznego, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada na terenie Kołobrzegu grupy interwencyjne wraz z informacją dotyczącą ilości osób wykonujących zadania tego rodzaju oraz środków transportu przeznaczonych do realizacji zadań interwencyjnych.

Treść zapytania:

Czy Wykonawca wykazując posiadanie na terenie Kołobrzegu grup interwencyjnych oraz podając informację dotyczącą ilości osób wykonujących zadania tego rodzaju, ma przedstawić umowy świadczące o zatrudnianiu przez Agencję Ochrony takich pracowników oraz wykazać posiadanie przez tych pracowników uprawnień do wykonywania ochrony /licencja Iº lub IIº pracownika ochrony/.

Odpowiedź na pytanie nr 5 :

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego potencjału techicznego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Pytanie nr 6 :

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Treść ogłoszenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że przez cały okres świadczenia przedmiotowej usługi będzie dysponował co najmniej trzema osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia, o której mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.).

Treść zapytania:

Zamawiający określa spełnienie ww warunku od zatrudnienia przez Wykonawcę co najmniej trzech pracowników posiadających licencję pracownika ochrony Iº. Wykonawca przez powyższe określenie rozumie, dopuszczenie do wykonywanie dyżurów ochronnych                           w wymiarze co najmniej 240 godzin miesięcznie przez każdego z pracowników Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 6 :

Zamawiający w pkt 2.1. Opisu przedmiotu zamówienia określił w jak sposób winna odbywać się ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym Kompleksu Milenium przy ul. Łopuskiego 38 tj. przy głównym stanowisku kontroli. W tym samym punkcie zamawiający określił również mimimalne wymagania w stosunku do pracownika pełniącego dyżur na tym stanowisku.

Jednocześnie w Rozdziale V lit. c) specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający opisał warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że przez cały okres świadczenia przedmiotowej usługi będzie dysponował nie mniej niż trzema osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia.

Natomiast kwestie związane z zatrudnieniem, systemem pracy i wymiarem czasu pracy pracowników ochrony pozostają w gestii Wykonawcy.

 

                                                        DYREKTOR  
                                          Miejskiego Ośrodka Sportu  
                                          i Rekreacji w Kołobrzegu

                                                Andrzej Bejnarowicz

 

 

 

 

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.