Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 180717-2015)

Archiwum Zamówień Publicznych

 


Kołobrzeg, 18.12.2015

CSiR.271.5.2015.KJG


OGŁOSZENIE


Informacja o unieważnieniu postępowania

na ochronę budynków, osób i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu niniejszym zawiadamia o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę budynków, osób i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.


UZASADNIENIE

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 307.066,00 zł brutto (słownie: trzysta siedem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zaoferowane kwoty (brutto)

1.

EKOTRADE Sp. z o.o.

ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

Przedstawicielstwo w Szczecinie


Cena oferty: 648.023,04 zł

2.

Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN”

Sp. z o.o. ul. Brzozowa 27

75-136 Koszalin


Cena oferty: 613.295,22 zł


Komisja powołana do niniejszego postępowania po dokonaniu otwarcia ofert stwierdziła, że oferta z najniższą ceną znacząco (tj. o 306.229,22 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ponieważ analiza finansowa jednostki, która dokonana została po otwarciu ofert w poprzednio przeprowadzonym i unieważnionym postępowaniu na przedmiotowe zadanie, zamawiający podjął decyzję o podaniu wartości szacunkowej netto w ogłoszeniu o zamówieniu nr 180717-2015 opublikowanym w dniu 08.12.2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej. Mimo to, obie złożone oferty opiewały na kwotę dwukrotnie wyższą od wartości przeznaczonej na to zadanie.

W konsekwencji powyższego zamawiający odstąpił od badania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, co jest zgodne z uzasadnieniem do ustawy zmieniającej ustawę Prawo zamówień publicznych z dniem 29 stycznia 2010 roku w części dotyczącej zmiany art. 93 ust. 1 pkt 4 (art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 09.223.1778.):

Jednocześnie proponuje się zmianę art. 93 ust. 1 pkt 4 w taki sposób, aby zamawiający mógł unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, jeżeli cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”


Mając na uwadze powyższe zasadne jest unieważnienie postępowania w oparciu o wyżej wymienione okoliczności faktyczne i prawne.


Andrzej Bejnarowicz


Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.