Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Renowacja nawierzchni sportowej (BZP 108913-2010)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg, 2010-04-30

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/2010. Nazwa zadania: Renowacja nawierzchni sportowej

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1   Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.   Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres zamawiającego                 Łopuskiego 38

Kod Miejscowość        78-100 Kołobrzeg

Telefon:           943551403

Faks:   943551384

adres strony internetowej       http://www.sport.kolobrzeg.pl

adres poczty elektronicznej    m.rekas@sport.kolobrzeg.pl

Godziny urzędowania:             7:00-15:00

 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    http://www.mosir.kolobrzeg.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Sekretariat ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 1 zł za 1 stronę oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest cyklinowanie, miejscowa naprawa (w tym wymiana uszkodzonych klepek) i czterokrotne lakierowanie parkietu (w tym warstwa podkładowa) na sali sportowej w Hali Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

przy ul. Łopuskiego 38

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2010-07-30

 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 

1)          posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.5) SIWZ.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

2)          posiadania wiedzy i doświadczenia,

- Wykaz wykonanych, co najmniej 5 usług, odpowiadających swoim rodzajem, usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem powierzchni parkietów (nawierzchni sportowych) poddanych renowacji, w tym co najmniej jednej usługi na renowację parkietu (nawierzchni sportowej) o powierzchni powyżej 500 m2, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem powierzchni (w tym min. jedna o powierzchni powyżej 500 m2), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

3)          dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

4)          sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego organu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków lub opłat lokalnych - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 60.000 zł.

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3000, słownie: trzy tysiące 00/100 złotych

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100

#82

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-06-08 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

Sekretariat

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-06-08, o godz. 12:00

  w siedzibie zamawiającego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

Sala prasowa

 

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

-----------------------------------

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

-----------------------------------

 

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

------------------------------------

 

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 108913-2010 . Data zamieszczenia 2010-05-04

 

Do pobrania:

Formularz cenowy,formularz ofertowy ,ogłoszenie o zamówieniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenie o spełnieniu warunków,projekt umowy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia , wykaz osób do kontaktu, wykaz usług , załączniki graficzne 8,9,10,11.

 

 


Prosimy o zapoznanie się z pytaniami, wyjaśnieniami i zmianamy z nimi związanymi dostępnymi po kliknięciu na ten napis lub przez zakładkę z lewej strony pod pozycją menu prowadzącą do ogłoszenia.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.