Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa silnika zaburtowego-spalinowego 100KM dla Gminy Miasta Kołobrzeg,MOSiR w Kołobrzegu wraz z wyposażeniem/dostawą/sprzedażą/montażem urządzenia

Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

ZNAK SPRAWY: DT.072.1.2.2017.RO                                   Kołobrzeg dn.17.02.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro na:

Dostawa silnika zaburtowego-spalinowego 100KM dla Gminy Miasta Kołobrzeg, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z wyposażeniem/dostawą/ sprzedażą/montażem urządzenia

  I. Zamawiający:

  Gmina Miasto Kołobrzeg z siedzibą przy

  ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

  Nip 6711698541

  działający przy pomocy

  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

  ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38

  78 – 100 Kołobrzeg

  Tel/fax.: 94 355 13 84

  II. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Robert Olejniczak

Tel.:667 080 732, e-mail: r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.pl


III. Przedmiot zamówienia:

Dostawa silnika zaburtowego-spalinowego 100KM dla Gminy Miasto Kołobrzeg, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z wyposażeniem/dostawą/ sprzedażą/montażem urządzenia”.

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy silnika zaburtowego 100KM. Silnik będzie użytkowany w łodzi motorowej do patrolowania akwenu wodnego, oraz prowadzenia akcji ratunkowych w strefie przybrzeżnej, nadmorskiej. Kąpieliska morskiego Gminy Miasta Kołobrzeg, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Wykorzystywany głównie w okresie letnim.
Opis przedmiotu zamówienia

Suzuki DF 100 A

-silnik nowy nie starszy jak 2016r

-wysokość kolumny – L

-układ rozruchowy – Elektryczny

-masa silnika – 182 Kg

-rodzaj silnika – DOHC 16 zaworowy ,4suwowy

-układ zasilania – Wielopunktowy sekwencyjny wtrysk paliwa sterowany elektrycznie

-liczba cylindrów – 4

-pojemność skokowa cm3 – 2044

-moc maks. KM – 100

-system Lean Burn

-prędkość obrotowa przy całkowicie otwartej przepustnicy obr/Min – 5,000-6,000

-sterowanie – Zdalne

-pojemność miski olejowej – 5,5 litr

-układ zapłonowy – Elektroniczny

-alternator – 12V 40A

-mocowanie silnika – zawias

-trymowanie i odchylanie – Sterowane elektrycznie

-zmiana biegów – F-N-R

-przełożenie – 2.59:1

-wylot spalin – Przez piastę śruby napędowej

-śruba napędowa – skok 15-25, śruba aluminiowa 3-łopatkowa

(rozmiar do uzgodnienia)

-oryginalna manetka Suzuki (boczna)+ elektryczna wiązka podłączeniowa o długości

ok.6,5m (długość zależna od potrzeb)

-dwa kluczyki Suzuki do manetki + zrywka

-śruby do montażu manetki

-olej silnikowy

-analogowy oryginalny zegar trymu

-łącznik sterociągu

-analogowy obrotomierz Suzuki z cyfrowym wskaźnikiem parametrów technicznych

silnika jak ciśnienie oleju, temperatura silnika, check egine, limit

-zegary (wskaźnik poziomu paliwa ,woltomierz)

-cięgna biegu i gazu długość ok.7m (długość do uzgodnienia)

-kabel ładowania akumulatora

-przewód paliwowy z pompką ok.5m(długość do uzgodnienia)

- hydrostabilizator (instalowany bez wiercenia)

-system hydrauliki do sterowania silnikiem (Lewo Prawo) BayStar

-okres gwarancji 24 miesiące

-książka gwarancyjna i przeglądów serwisowych wydana przez oficjalnego importera

silników suzuki.

-instrukcja w języku polskim

-wszystkie elementy wyposażenia nowe

-montaż silnika wraz z osprzętem u zamawiającego

Dodatkowe obowiązki wykonawcy w związku z realizacją zamówienia

-przeszkolenie pracownika MOSiR w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu

IV. Termin realizacji i płatność:

do dnia . 28 .0 4 . 2017 r.

Płatność za usługę będzie następować w terminie 14 dni na podstawie dostarczonej prawidłowo wystawionej faktury VAT.


V. Opis warunków udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

następujące warunki:


  1. są firmą zarejestrowaną w Polsce i prowadzącą działalność na jej terenie,

  2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

  ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

  5. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

  wykonania zamówienia,

  5. posiadają wiedzę i doświadczenie,

  6. sytuacji ekonomicznej i finansowej,


VI. Kryterium oceny ofert:

Cena – 100%


W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%


Algorytm : C= %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.


VII. Termin składania ofert:

Do dnia . 2 4 . 02 . 2017 r. do godz. 10.00

Ofertę w formie wypełnionego „Formularza ofertowego” zawierającą łączną cenę brutto dostawy urządzenia z wyposażeniem i montażem, wraz z załącznikiem nr1,załącznikiem nr2  należy składać do dnia . 2 4 . 02 . 2017 r . godz.10.00 osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną z informacją w temacie „Dostawa silnika zaburtowego-spalinowego 100KM”

na adres : r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.pl
Załączniki:

 1. „ Formularz ofertowy” - Zał. nr 1 – do wypełnienia

 2. „ Oświadczenie o spełnieniu warunków” - Zał.nr2 – do wypełnienia


UWAGA: Złożenie zapytania ofertowego, jak też i otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania zapytania lub jego unieważnienia, bez podania przyczyny.

Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących w/w zapytania.

Oferty nie spełniające warunków zapytania ofertowego, wypełnione błędnie, dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę


Do pobrania:
1.Zapytanie ofertowe, wzór umowy, opis przedmiotu zamówienia, załączniki, formularz ofertowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.