Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ROZTRZYGNIĘCIE PROTESTU - dot. Utrzymanie czystości...(BZP 93853-2009)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

ROZTRZYGNIĘCIE PROTESTU

 

 

Wniesionego przez:   IMPEL CLEANING Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

 

Na czynność zamawiającego: wybór oferty Wykonawcy: „EWMAR” Wasilewska i Szemborski sp. jawna, ul. Szczecińska 23 A, 75-122 Koszalin.

 

 

Zamawiający Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu postanawia:

1)       uznać protest, wniesiony w dniu 29.07.2009 przez firmę IMPEL CLEANING Sp. z o.o., za zasadny w punkcie 2.

2)       odrzucić w/w   protest w punktach 1, 3, 4, 5 jako bezzasadne,

3)       uchylić swoją decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty i dokonać ponownego jej wyboru.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W dniu 22.07.2009 r. Zamawiający zawiadomił Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „utrzymania czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo – Rekreacyjno – Kongresowym MILENIUM”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 3/2009.   Skarżący złożył protest w dniu 29.07.2009, co oznacza, że został zachowany 7-dniowy termin, o którym mowa w art 180 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.).

            Zamawiający poinformował pozostałych oferentów o wniesieniu protestu i jego treści oraz możliwości przyłączenia się do protestu, z której nikt nie skorzystał.

Protestujący ma interes prawny we wniesieniu protestu gdyż w razie uwzględnienia protestu jego oferta jest ofertą jedyną i najkorzystniejszą.

            Zamawiający, rozpatrując protest doszedł do wniosku, iż argumentacja Protestującego zasługuje na uwzględnienie w punkcie 2. W istocie, omyłkowe przeoczenie braku parafowanego projektu umowy w ofercie firmy „EWMAR” Wasilewska i Szemborski sp. jawna powoduje dyskwalifikację oferty tejże firmy i wykluczenie jej z dalszego postępowania.

            Wskazać należy, że protest w punktach 1, 3, 4, 5 jest bezzasadny. W szczególności nie sposób uznać, że doszło do naruszenia w toku postępowania zasad uczciwej konkurencji, co protestujący zarzuca sugerując naruszenie następujących przepisów p.z.p.: art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 3. Wyjaśniając bezzasadność zgłoszonych zarzutów w tym zakresie wskazać należy, że zgodnie z art. 180 ust. 8 p.z.p. protestujący winien wskazać na czym polega naruszenie prawa przez Zamawiającego i uzasadnić zarzut pod względem faktycznym i prawnym. Tymczasem protestujący ogranicza się do pustego stwierdzenia, że naruszono zasady uczciwej konkurencji. Nie podaje jednak jakie zasady naruszono i w jaki sposób. Protestujący wskazuje ogólnie, że chodzi mu zasady, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale to odwołanie uznać należy za chybione w przedmiotowej sprawie. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w art. 3 ust. 2 definiuje, jakie zachowania są czynami nieuczciwej konkurencji, zaś z treści protestu nie wynika, by którekolwiek z opisanych zachowań można byłoby przypisać wybranemu wykonawcy.

            W tym stanie rzeczy zarzut naruszenia   przepisów p.z.p.: art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 3 uznać należy za niezasadny.

            Odnosząc się do podniesionego zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 p.z.p. należy   zaprzeczyć, by cena wybranej oferty była rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ocena tej przesłanki następować musi zawsze przez porównanie oferowanej ceny z kwotą przeznaczoną na wykonanie zamówienia i cenami innych ofert. Złożona przez wybranego wykonawcę mieści się w granicach przewidzianych przez zamawiającego i w tym kontekście jest dla niego korzystna. Z kolei różnica w cenie między najtańszą ofertą a najdroższą mieści się w granicach różnic spotykanych w przetargach na usługi. Wynosi bowiem około 22%.

            Jednocześnie w ocenie wnoszącego niniejsze pismo wyliczenia protestującego oparte są na błędnych podstawach, albowiem określona została w SIWZ tylko liczba osób wymaganych do udziału w wykonaniu zamówienia, natomiast nie został określony stosunek prawny, z którym wiązałby się obowiązek wypłaty wynagrodzeń w określonej wysokości wraz z obowiązkowymi płatnościami pochodnymi. Nie określono również w jakim wymiarze czasu mają pracować osoby w wymaganej liczbie. Z treści SIWZ wynika, że zamawiający wymaga, by w wykonaniu zamówienia nie uczestniczyło mniej osób niż wymagane przez niego minimum. Pozostałe kwestie zgodnie z SIWZ pozostają po stronie wykonawców.

            W tym stanie rzeczy zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 p.z.p. uznać należy za niezasadny i stwierdzić trzeba, że zamawiający również w tym wypadku prawidłowo ocenił brak przesłanki do odrzucenia oferty wybranego wykonawcy.

            Nadto w kontekście zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. odnieść należy się do sprawy kwestionowanych przez protestującego referencji wybranego wykonawcy. Nie ulega wątpliwości, wbrew temu co twierdzi protestujący, że przedstawione referencje potwierdzają należyte wykonanie i wykonywanie ciągłe zamówień zbliżonych do przedmiotowego zamówienia. W każdym przypadku chodziło przy tym o zamówienie bardzo podobne pod względem wykonawczym do u trzymania czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM, a w związku z tym, że są to zadania bliźniacze polegające na wykonywaniu takich samych czynności, skala samego zadania przechodzi na drugi plan. Nie mniej żadne z udokumentowanych innych wykonanych zamówień nie odbiega od przedmiotowego zamówienia w sposób znaczny.

            Wyjaśnić przy tym trzeba, że w sposób specyficzny traktować należy referencje pochodzące od podmiotów, na rzecz których wykonawca stale świadczy usługi – także w czasie składania ofert. Tak jest w przypadku referencji od podmiotu prowadzącego pływalnię ATLANTIS w Poznaniu, ponieważ na rzecz tego podmiotu wybrany wykonawca cały czas świadczy usługi, a tym samym wydane referencje zachowują aktualność.

            Nie mniej nie można pominąć tego, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. zamawiający stosuje ten przepis z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Tym samym jeżeli kwestię referencji oceniać w kontekście niezgodności z treścią SIWZ, to podkreślić trzeba, że zamawiający zaniechał trybu poprawek zgodnie z art. 87 ust 2 pkt 3 p.z.p.. Protestujący wcześniej nie zaskarżył tego zaniechania ani obecnie tego nie zarzuca. Odrzucenie oferty na obecnym etapie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. bez zastosowania art. 87 ust 2 pkt 3 p.z.p. odbyłoby się z naruszeniem prawa.

            W związku z tym również z arzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. uznać należy za niezasadny.

            Protestujący zarzuca także naruszenie przez zamawiającego art. 24 ust. 2 pkt 2 p.z.p., który to przepis stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Także w tym przypadku protestujący, zgodnie z art. 180 ust. 8 p.z.p., winien wskazać na czym polega złożenie nieprawdziwych informacji i uzasadnić zarzut pod względem faktycznym oraz prawnym. Podniesiony zarzut ocenić należy jako gołosłowny. Protestujący nie wskazuje, które informacje miałyby być nieprawdziwe i dlaczego.

            Mając powyższe na uwadze również zarzuty naruszenia art. 7 ust. 3 p.z.p. i art. 91 ust. 1 p.z.p. są chybione.

            Jak wynika z powyższych argumentacji oferta firmy „EWMAR” Wasilewska i Szemborski sp. jawna, ul. Szczecińska 23 A, 75-122 Koszalin nie załączając parafowanego projektu umowy do swojej oferty nie spełnia wymogów SIWZ w tym względzie. W związku z powyższym zostaje wykluczona z dalszego postępowania.

            O uchyleniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty i przystąpieniu do ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty.

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:
1.Plik z tereścią rozstrzygniecia protestu.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.