Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Stadion – przebudowa pomieszczeń i instalacji hydraulicznych poprawiających funkcjonalność obiektu

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

ZNAK SPRAWY : DT.072.1.38.2016.MR

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na :

 

„Stadion – przebudowa pomieszczeń i instalacji hydraulicznych poprawiających funkcjonalność obiektu”

 

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul . Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP : 671-15-98-590

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń i instalacji hydraulicznych poprawiających funkcjonalność na stadionie   Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łopuskiego. Ogólny zakres prac jak poniżej:

- przebudowa pomieszczenia magazynowego na szatnię/pokój trenerów wraz z zapleczem sanitarnym.

- montaż dodatkowych zlewozmywaków stalowych do mycia butów piłkarskich z podejściem wody i instalacją kanalizacyjną indywidualną z naprawą glazury w szatniach gości oraz gospodarzy na trybunie stadiony           

- demontaż ścianki z   PCV oraz montaż drzwi i naświetla z PCV w pomieszczeniu dla sędziów.

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz inne naprawy miejscowe– przebudowa fragmentu parkingu z kostki brukowej

2. Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne materiały .

3. Szczegółowy zakres prac oraz powierzchnie znajdują się w załączonym przedmiarze robót .

 

Termin realizacji

 

Zadanie należy wykonać w następującym terminie:

 

od 05..12.2016 do .23.12.2016

 

Kryterium oceny ofert

         Np.   Cena – 100%

 

W w / w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru :

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytym : C =   %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt .

 

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy ). Ofertę sporządzić należy w języku polskim , w formie pisemnej , na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem .

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną . Ofertę można złożyć osobiście                     ( w Sekretariacie MOSiR , ul . Łopuskiego 38, Kołobrzeg ), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis Stadion – przebudowa pomieszczeń i instalacji hydraulicznych poprawiających funkcjonalność obiektu ” lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas @mosir.kolobrzeg.pl ( z informacją w temacie e – mail : np .„ Stadion – przebudowa pomieszczeń i instalacji hydraulicznych poprawiających funkcjonalność obiektu ”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2016 r . do godz .10:00.

Informacje

1)             Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu .

2)              Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane .

3)              Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone .

4)             Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia .

5)      Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel . 94 355 14 03 , e - mail : m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl

 

 


Do pobrania:
Zapytanie ofertowe, projekt umowy, formularz ofertowy, załączniki.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.