Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 2 (BZP 374102 - 2016)

Zamówienia Publiczne

   

Kołobrzeg, 03 stycznia 2017 r.

 

Wyjaśnienia treści SIWZ 2

 

 

Uczestnicy postępowania

 

 

 

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochronę budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

 

Wykonawca nie zgadza się z Państwa stanowiskiem wyrażonym w odpowiedzi. Jest na tę chwilę rzeczą oczywistą, że zapis pkt 17 w załączniku nr 1 eliminuje z przetargu wszystkich wykonawców, którzy nie są obecnie członkami Zintegrowanego Systemu Ratownictwa.
W Polsce obecnie działa około 5 tys. do 6 tys. firm ochroniarskich. Z Państwa odpowiedzi wynika, że wszystkie te firmy musiałyby stać się członkami Zintegrowanego Systemu Ratownictwa? Jest to oczywiście niemożliwe. Zatem wymóg bycia uczestnikiem Zintegrowanego Systemu Ratownictwa na etapie składania oferty w oczywisty sposób faworyzuje jedynie te firmy ochroniarskie, które są obecnie członkiem tego systemu. Jest to oczywiste naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wykonawca wnosi zatem o zmianę zapisu pkt 17 w załączniku nr 1 w ten sposób, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany wstąpić do Zintegrowanego Systemu Ratownictwa, jednocześnie proszę podać jakie warunki należy spełnić aby do tego systemu przystąpić. Proponowane rozwiązanie zmian w SIWZ umożliwi złożenie ofert wykonawcom, którzy obecnie nie są uczestnikami Zintegrowanego Systemu Ratownictwa. I co najważniejsze zmiana ta pozwala uznać, że zachowane będą zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Odp. Oczywistym jest, że tylko wykonawcy, którzy są zainteresowani pozyskaniem przedmiotowego zamówienia wystąpią z wnioskiem o włączenie do systemu, a nie jak podnosi wykonawca we wniosku wszystkie firmy ochroniarskie działające w Polsce. Jest to drugie z kolei postępowanie i wykonawcy, którzy są zainteresowani pozyskaniem przedmiotowego postępowania mieli czas na złożenie wniosku do właściwej instytucji
o włączenie do Zintegrowanego Systemu Ratownictwa, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu, ponieważ wniosek taki jest bezpłatny. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że na dzień ogłoszenia pierwszego postępowania dotyczącego „Ochrony budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu”   były 4 firmy włączone do Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Miasta Kołobrzeg. Ponadto nie ma w tym Systemie ograniczeń co do ilości firm, które mogą być do niego włączone. Więc nie może być mowy o jakimkolwiek ograniczaniu konkurencji przez Zamawiającego w tym zakresie.

Warunki, jakie należy spełnić, aby być włączony do tego systemu określane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Kołobrzegu.

W związku z faktem, że każdy wykonawca po złożeniu wniosku do odpowiedniej instytucji mógł zostać włączony do Zintegrowanego Systemu Ratownictwa, Zmawiający nie naruszył w żaden sposób zasady uczciwej konkurencji tym bardziej, że wymóg ten podyktowany jest zobiektywizowanymi aktualnymi potrzebami Zamawiającego
i specyfiką przedmiotu zamówienia. Ponadto w przypadku, gdy wykonawca uznał, że Zamawiający zawarł w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia, które naruszały przepisy ustawy mógł złożyć w terminach przewidzianych w Ustawie Prawo zamówień publicznych stosowne odwołanie, czego żaden z wykonawców nie uczynił.

Wobec powyższego zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian, ponieważ to Zamawiający jest zobowiązany do określenia przedmiotu zamówienia wg swoich potrzeb, a nie wykonawcy.

 

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.