Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa jednego urządzenia do wertykulacji/skaryfikacji (usuwania filcu trawiastego) murawy z trawą naturalną (BZP - 481678 - 2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 481678-2012 z dnia 2012-11-30 r.  Ogłoszenie o zamówieniu - Kołobrzeg
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego urządzenia do wertykulacji/skaryfikacji czyli oczyszczania i napowietrzania murawy boiska poprzez pionowe płytkie nacinanie darni usuwające przede wszystkim filc (obumarłe źdźbła i pędy traw) i...
Termin składania ofert: 2012-12-10

 

Kołobrzeg: Dostawa jednego urządzenia do wertykulacji/skaryfikacji (usuwania filcu trawiastego) murawy z trawą naturalną
Numer ogłoszenia: 518246 - 2012; data zamieszczenia: 19.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w BZP: 481678 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 36/38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 94 35 51 400, faks 0 94 35 51 404.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa jednego urządzenia do wertykulacji/skaryfikacji (usuwania filcu trawiastego) murawy z trawą naturalną.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego urządzenia do wertykulacji/skaryfikacji czyli oczyszczania i napowietrzania murawy boiska poprzez pionowe płytkie nacinanie darni usuwające przede wszystkim filc (obumarłe źdźbła i pędy traw) i mech nagromadzony przez cały sezon..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  42.90.00.00-5, 16.16.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• SIAL W. Kimber, B. Kimber Spółka Jawna, ul. Boguchwały 1, 71-531 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia  (bez VAT): 32100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  38745,00

Oferta z najniższą ceną:  38745,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38745,00

Waluta:  PLN.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.