Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14.000 euro - Dokumentację projektową na zadanie: Remont Mola Spacerowego w Kołobrzegu (BZP 137474-2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg 27.04 .2012

CK.271.2.2012

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:

 

Dokumentację projektową na zadanie: Remont Mola Spacerowego w Kołobrzegu”

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać               w Biurze Usług Marketingowych (parter) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                               w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, tel. (94) 35-51-310 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Jacek Kuś – Specjalista ds. utrzymania pasa technicznego i kąpieliska w MOSiR, e-mail: jacekkus-fms@o2.pl

Koszt specyfikacji wynosi 1 0 . Należność należy wpłacać gotówką w dziale księgowości lub przelewem na konto:   Bank Handlowy S.A.   w Warszawie    93 1030 1263 0000 0000 9022 3003

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej Mola Spacerowego             w Kołobrzegu w dwóch zakresach:

I. Zakres opracowania prac remontowych.

W ramach zamówienia należy wykonać:

1) Inwentaryzację obiektu na bazie powierzonych materiałów.

2) Część rysunków wykonawczych obejmujących:

a) całkowitą wymianę nawierzchni Mola (po usunięciu deskowania) wraz z wymianą                 i zaprojektowaniem nowego rusztowania wsporczego dla warstwy wykończeniowej ciągu pieszego. Materiał z tworzywa sztucznego mający zastąpić tarcice drewniane musi spełniać następujące wymagania tj. musi być odporny na zarysowania, odpryski i butwienie, odporny na wodę słodką i słoną, oleje, tłuszcze, kwasy oraz ługi, wysokie i niskie temperatury powietrza, musi być również toksycznie nieszkodliwy oraz nie wymagający impregnacji. Parametry wytrzymałościowe muszą odpowiadać normą dla tego typu obiektów.

b) projekt wymiany balustrad;

c) projekt wykończenia płaszczyzn poziomych części pomostowej wraz                                   z uwzględnieniem pól cumowniczych;

d) projekt izolacji części pomieszczeń technicznych;

e)   projekt propozycji wykończenia elewacyjnego pomieszczeń technicznych wraz                         z propozycją zastosowania nowej stolarki drzwiowej;

f) projekt wymiany wszystkich istniejących lamp oświetleniowych wraz z nowym systemem mocowania do mola;

g) projekt instalacji elektrycznej związanej z oświetleniem mola;

h) projekt modernizacji instalacji elektrycznej;

i) projekt wymiany schodów łączących pomost dolny z tarasem górnym wraz z propozycją zastosowania nowych materiałów;

j) projekt naprawy uszkodzonych podpór w przestrzeni nad lustrem wody;

k) projekt hydrotechniczny naprawy uszkodzonych podpór części zachodniej.

II. Zakres opracowania zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na głowicy Mola Spacerowego uwzględniający I zakres prac remontowych.

W ramach zamówienia należy wykonać:

1) Projekt adaptacji pomieszczeń technicznych na potrzeby usługowo – handlowe:

a) projekt nowego układu funkcjonalno-przestrzennego;

b) projekt instalacji wod-kan;

c) projekt instalacji elektrycznej;

d) projekt przyłączy elektrycznego, wody i kanalizacji.

W ramach prac projektowych należy:

a) Wykonać dokumentację projektową w dwóch wersjach: dla zakresu I i dla całości zadania (i i II łącznie) zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego z 07.07.1994 (Dz. U z 2010r nr 243 poz. 1623 z póź. zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 ze zm. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133) wraz z wszelkimi uzgodnieniami:

1.     Opracować dwa pełnobranżowe projekty budowlane o charakterze projektów wykonawczych na I zakres i na całość zadania (I i II łącznie) – wydruki w pięciu egzemplarzach + zapis elektroniczny (PDF)

2.     Opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   (STWiOR dla wszystkich branż) – wydruk w pięciu egzemplarzach + zapis elektroniczny /format pliku Microsoft Word/

3.     Opracować dwa przedmiary robót: na I zakres zadania i na całość zadania (I i II zakres łącznie) – wydruki w pięciu egzemplarzach + zapis   elektroniczny   (PDF)

4.     Opracować dwa kosztorysy inwestorskie: na I zakres zadania i na całość zadania (I i II zakres łącznie) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r- w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) – wydruki w trzech egzemplarzach + zapis elektroniczny (PDF).

b) Uzyskać pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń usytuowanych na głowicy Mola.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

Oferty należy złożyć w sekretariacie MOSiR w terminie do dnia 15 .05.2012 r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w sali prasowej MOSiR w dniu 15 .05.2012r. o godz.1000.

Kod CPV – 71.32.00.00-7

Termin realizacji zamówienia: do 30 .09.2012r.

Termin związania ofertą – 30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%

 

     Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r . (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) oraz którzy:

(a)     złożą wypełniony i podpisany formularz oferty;

(b)   przedłożą a ktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

(c)   przedłożą oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego (tzn. wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

(d)   przedłożą oświadczenie , że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;   

(e)   przedłożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

(f)    przedłożą opłaconą p olisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku opłaty polisy przelewem, należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu;

(g)   przedłożą w ykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dokumenty (np. referencje lub inne) potwierdzające wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego remontu budowli użyteczności publicznej (tj. most, estakada, budowla hydrotechniczna) w okresie ostatnich 3 lat   – stanowiący załącznik nr 5 ;

(h)   złożą formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ .

 

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                  w dniu 27 .04 . 2012r. pod numerem 137474 -2012.

 

 

                DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Kołobrzegu

         

                     Andrzej Bejnarowicz

 

 

 

 

 


Do pobrania:

 

1.Ogłoszenie, opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), projekt umowy.

 

2.Dokumentacja techniczna - opinia techniczna, plan, inwentaryzacja.

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.