Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego oraz nadzór autorski

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

      

ZNAK SPRAWY : DT .072.1.31.2016. MR Kołobrzeg dn . 31.08.2016 r .


ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na :

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ( modernizację ) dachu budynku basenowego i socjalnego oraz nadzór autorski .

  Zamawiający:

Gmina Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

  Adres Zamawiającego:

Ul. ppr. Edmunda łopuskiego 38

78 – 100 Kołobrzeg

NIP : 671-15-98-590

Tel / fax .: 94   355 13 84

e-mail: sekretariat@mosir.kolobrzeg.pl


  Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Jacek Banasiak – Dyrektor Techniczny

Tel . 663  746 795 , e-mail: j .banasiak @mosir.kolobrzeg.pl


  Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy ( modernizacji ) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium w Kołobrzegu ( CPV : 71322000-1

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania ). Dokumentacja powinny obejmować kompleksową modernizację dachu : ewentualna zmianę technologii jego poszycia , opierzenia , wentylację , system odprowadzania wody , zasady utrzymania / eksploatacji , odśnieżania ,

a w tym :

 1. Koncepcji - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz PDF.),

 2. Projektu budowlanego (branża architektoniczna, konstrukcyjna, elektryczna niskoprądowa, teletechniczna) wraz z informacją BIOZ - 5 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),

 3. Projektu wykonawczego (branża architektoniczna, konstrukcyjna, elektryczna niskoprądowa, teletechniczna) – 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz PDF.)

 4. Kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztów całej inwestycji - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz formacie właściwym dla używanego do kosztorysowania programu),

 5. Przedmiarów robót - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz formacie właściwym dla używanego do kosztorysowania programu ),

 6. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),

 1. Uzyskanie wszelkich ekspertyz, opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do otrzymania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę oraz przygotowanie wniosku do uzyskania tej decyzji.

 2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania objętego powyższą dokumentacją ( CPV : 71247000-1) .


 1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

 1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań architektonicznych . Koncepcja winna zawierać materiał opisowy oraz graficzny . Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „ koncepcję ” do
  akceptacji a po jej uzyskaniu Wykonawca przystąpi do wykonania pełnego projektu.

 2. Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej w tym :

 1. W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Miasto decyzji o pozwoleniu na budowę wraz
  z wypełnionym wnioskiem .

 2. Wykonanie projektów wykonawczych zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji).

 3. Wykonanie informacji dotyczącej be zpieczeństwa i ochrony zdrowia ( dotyczy wszystkich branż ).

 4. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy wszystkich branż).

 5. Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (dotyczy wszystkich branż).

 6. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej , wraz
  z rozwiązaniem występujących kolizji , ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień
  ( w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych ) w celu uzyskania decyzji
  o pozwoleniu na budowę .

 7. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych
  w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia .

 1. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, m.in. że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.

 1. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Powierzchnia dachu wynosi:

- część „Łącznika” (budynek Socjalno-Administracyjny) zajmuje powierzchnię ok. - 930 m2

- część basenowa (budynek Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowegoz krytą pływalnią) zajmuje powierzchnię ok. 2830 m2

Łącznie powierzchnia podlegająca modernizacji wynosi ok. 3760 m2

Konstrukcję dachu rozwiązano w oparciu o dźwigary z drewna klejonego o wysokości 125 cm i 90 cm (w części 4-ro kondygnacyjnej), na których oparto płatwie z drzewa klejonego o przekroju 40x15 cm w rozstawie co 2 m do 2,5 m.

Całość dachu pokryto płytą OSB o grubości 2,5 cm stanowiącą jednocześnie usztywnienie konstrukcji dachowej. Rozstaw dźwigarów nośnych co 6 m. W polach skrajnych dachu, pomiędzy płatwiami i dźwigarami wykonano stężenie połaciowe w jodełkę z belek o przekroju 20x12 cm drzewa klejonego. Na płytach wykonano izolację cieplną i przeciwwilgociową (warstwa papy termozgrzewalnej a na niej naniesiona 10 cm grubości warstwa pianki poliuretanowej PUR). Dach w części basenowej przypomina kształt „siodła”.

W projekcie należy uwzględnić m.in. instalację odgromową, wentylację przestrzeni pod poszyciem dachowym (bardzo duża wilgoć pochodząca od basenów), właściwe odprowadzenie wody opadowej, zapewnienie bezpiecznego wejścia na dach, wymiana 7 szt. okien połaciowych oraz zasady odśnieżania oraz maksymalnej grubości warstwy zalegającego śniegu.

 1. WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY


Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.


IV. Termin realizacji i płatność:

Zadanie należy wykonać do 12 grudnia 2016 r .

Płatność za projekt nastąpi , po protokólarnym odbiorze dokumentacji – bez uwag , i na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury w terminie 14 dni od daty dostarczenia . Płatność za pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nastąpi po protokolarnym odbiorze robót budowlanych bez uwag na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają osobowość prawną,

 2. są firmą zarejestrowaną w Polsce i prowadzącą działalność na jej terenie,

VI. Kryterium oceny ofert:

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium :

   1. Cena za realizację przedmiotu zamówienia (C) – 80%

Ocena kryterium C zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru :

C = (Cn : Cb) x 100% x 80 pkt (waga kryterium);

gdzie:

Cn – cena brutto najniższa za realizację przedmiotu zamówienia,

Cb – cena brutto badana za realizację przedmiotu zamówienia.

Obliczenia ceny należy dokonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Porównaniu podlegać będzie wartość brutto ogółem.


   1. Doświadczenie przy realizacji zadania o podobnej wielkości i stopniu trudności ( D ) –

    – zero projektów – 0 pkt.

    - jeden projekt – 5 pkt

    - dwa projekty – 15 pkt

    - trzy projekty i więcej – 20 pkt


Ocena końcowa zostanie wyliczona wg wzoru:

O = C + D

Za najkorzystniejsze zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.


VII . Termin składania ofert :

Do 19.09. 2016 r .

Ofertę w formie wypełnionego Formularza ofertowego zawierającą cenę brutto zadania  należy składać do 19 .0 9 .2016 r . osobiście ( sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul . PPR . Edmunda Ł opuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg , faxem ( pod numer 94   355 13 84) lub pocztą elektroniczną na adres j .banasiak@ mosir . kolobrzeg . plDo pobrania:


1. Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, projekt umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.