Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Archiwum Zamówień Publicznych

 


Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowi ą zkowe

Zamieszczanie nieobowi ą zkoweO GŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zawarcia umowy ramowej
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak

Numer ogłoszenia w BZP: 49819-2008

Nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJ Ą CY


I.1) N AZWA I ADRES

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji


Adres pocztowy: ul. Łopuskiego 36/38

Miejscowość: Kołobrzeg


Kod pocztowy:

78-*100

Województwo:

zachodniopomorskie

Tel. : 0-94 35 51 400


Fax: 0-94 35 51 404I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja rządowa centralna

Administracja rządowa terenowa

Administracja samorządowa

Podmiot prawa publicznego

Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

sąd lub trybunał


Uczelnia publiczna

Instytucja ubezpieczenia społecznego i

zdrowotnego

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Inne ( proszę określić) : _________

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ą cego

Wykonanie instalacji dźwiękowego sys temu ostrzegawczego w budynkach Centrum Sportowo – Rekreacyjno – Konferencyjnego MILENIUM Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 36/387

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

  • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynkach Centrum Sportowo – Rekreacyjno - Konferencyjnego „MILENIUM” MOSiR w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 36/38. Zakres zamówienia obejmuje elektryczną instalację i urządzenia dźwiękowego systemu ostrzegawczego zaprojektowanego dla funkcjonującego wielokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku pełnią­cego funkcje Hali Widowiskowo Sportowej Milenium w Kołobrzegu.

II.1.4) W SPÓLNY S ŁOWNIK Z AMÓWIE Ń (CPV)


Słownik główny

Główny przedmiot

45.31.20.00-7

Dodatkowe przedmioty

. . . -

. . . -

II.1.5) Całkowita ko ń cowa warto ść zamówienia (bez VAT) obejmuj ą ca wszystkie zamówienia i cz ęś ci

Wartość: 850000

Waluta: PLN


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

Dialog konkurencyjny

Negocjacje bez ogłoszenia

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie o cenę

Licytacja elektroniczna


IV.2) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ś rodków Unii Europejskiej

Tak

wskazać projekt/program:


Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część Nr ( jeżeli dotyczy ): Nazwa ( jeżeli dotyczy ) : ______________________________________________

V.1) Data udzielenia zamówienia : 21/05/2008 (dd/mm/rrrr)


V.2) Liczba otrzymanych ofert : 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa:

MVB

Adres pocztowy: ul. Widuchowska 19


Miejscowość: Szczecin


Kod pocztowy:

71-718

Kraj/województwo:

zachodniopomorskie

V.4) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty 708157,66


Oferta z najniższą ceną            / Oferta z najwyższą ceną 708157,66

Waluta: PLN

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.