Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 489562 - 2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg 04.12.2012

CK .271.8.2012

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na :

 

Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać               w Biurze Głównego Mechanika ( I piętro ) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                                w Kołobrzegu ul . Łopuskiego 38, tel . (94) 35-51-403 lub pobrać ze strony internetowej www . bip . mosir . kolobrzeg . pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Jacek Kuś – Specjalista ds. utrzymania plaży oraz kąpieliska morskiego Kołobrzeg, e - mail : jacekkus-fms@o2. pl

Koszt specyfikacji wynosi 10 . Należność należy wpłacać gotówką w dziale księgowości lub przelewem na konto :   Bank Handlowy S.A.   w Warszawie    93 1030 1263 0000 0000 9022 3003.

Przedmiotem zamówienia jest : Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości i porządku całego obszaru pasa technicznego wraz z infrastrukturą komunikacyjną i małą architekturą (wydmy, plaża, dojścia i zejścia na plażę, zjazdy techniczne, zjazdy dla niepełnosprawnych, mini mola, umocnienia hydrotechniczne) w granicach administracyjnych miast Kołobrzeg.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej , ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej .

Oferty należy złożyć w sekretariacie MOSiR w terminie do dnia 18.12 .2012 r . do godz . 930.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj . w sali prasowej MOSiR w dniu 18.12.2012 r . o godz .1000.

Kody CPV – 90.68.00.00-7, 90.62.00.00-9

Termin realizacji zamówienia : 24 miesiące od 01.01.2013

Termin związania ofertą – 30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : cena – 100%

   

  Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art . 22 ust . 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art . 24 ust . 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r . ( Dz . U . z 2010 r . Nr 113 poz .759 z późn . zm .) oraz którzy :

(a)     złożą wypełniony i podpisany formularz oferty ;

(b)   przedłożą a ktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art . 24 ust .1 pkt 2 ustawy , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art . 24 ust . 1 pkt 2 ustawy ;

(c)   przedłożą oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego ( tzn . wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ;

(d)   przedłożą oświadczenie , że spełniają warunki określone w art . 22 ust . 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ;   

(e)   przedłożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art . 24 ust .1 ustawy Prawo zamówień publicznych ;

(f)    przedłożą formularz cenowy.

(g)   dołączą oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty zawrze umowę z uprawnionym podmiotem na przyjęcia i transport odpadów pochodzących z realizacji zamówienia

(h)   dołączą wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr nr 5 do SIWZ).

(i)     dołączą wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie.

(j)     dołączą opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) . W przypadku opłaty polisy przelewem, należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

(k)   dołączy wykaz, że dysponuje (jako właściciel lub na podstawie innego tytułu prawnego uprawniającego do korzystania z rzeczy takiego jak umowa leasingu, dzierżawy, najmu lub inna umowa o podobnym charakterze) niezbędnym sprzętem do prawidłowej realizacji zamówienia w zakresie co najmniej poniższego sprzętu:

- ciągnik z przyczepą – min. 3 szt.

- samochód skrzyniowy do 3,5 tony – min. 2 szt.

- maszyna do mechanicznego sprzątania plaży z możliwością przesiewu piasku na głębokość minimum 20 cm – min. 1 szt.

(l)     dołączy wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zlecenia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia w zakresie oczyszczania terenów otwartych, na kwotę nie niższą jednak niż 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) brutto.

 

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                  w dniu 04.12.2012 r . pod numerem 489562 - 2012

 

 

                DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Kołobrzegu

         

                     Andrzej Bejnarowicz

   Do pobrania:


1.Ogłoszenie ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SiWZ), projekt umowy.

   


Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia ( 2012-12-14).

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.