Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa posiłków dla ratowników na teren plaży w sezonie 2017 r

Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

    OS.223.2.2.3.2017.RO

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

 

Dostawa posiłków dla ratowników na teren plaży w sezonie 2017 r”

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

NIP 671 16 98 541

działający przy pomocy

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

 

 

                                                                                   ZATWIERDZIŁ:

 

      Jacek Bansiak

Dyrektor MOSiR

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa posiłków na plaże w Kołobrzegu. Posiłek złożony z dwóch dań. Dokładny opis menu oraz gramatura w załączeniu nr 2 zapytania ofertowego.

Oto wymagania i bazowe informacje:

1. Składający ofertę przedstawia cenę jednostkową na dostarczenie posiłku ( dwa dania ) wraz z opakowaniem, sztućcami oraz transportem do dwóch punktów odbioru:

- Plaża Zachodnia - baza ratownicza na terenie Zespołu Szkół Morskich.

- Plaża Centralna - baza ratownicza - Morskie Oko.

 

2. Zgodę na prowadzenie działalności związanej z branżą gastronomiczną                         ( sanepid )

3. Zaświadczenie o posiadanym pojeździe, który jest dostosowany do przewożenia           żywności.

4. Załączone menu, które będzie częścią składową oferty a jednocześnie będzie               obowiązywało w kontekście realizacji podpisanej umowy.

5. Referencje związane z wykonaniem podobnego zadania.

6. Ilość posiłków dostarczanych w trakcie sezonu będzie zmienna – w zależności od       dziennego zapotrzebowania.

7. Zamawiający określa zbliżoną ilość obiadów na 3600 od 17.06.2017 do 31.08.2017,       posiłki dostarczane na plażę każdego dnia między godziną 13,00 a 14,00.

 

Termin realizacji

 

Ofertę należy złożyć z niezbędnymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie tj.do dnia 24.05.2017r do godziny 10.00 w sekretariacie MOSiR przy ulicy Łopuskiego 38, lub pocztą elektroniczną z informacją w temacie „Dostawa posiłków dla ratowników na teren plaży w sezonie 2017 rna adres : r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.pl

 

 

Kryterium oceny ofert

         Np.   Cena – 100%

 

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru:

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytym : C=   %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

 

 

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną  na adres : r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.pl , z dopiskiem – Dostawa posiłków dla ratowników na teren plaży w sezonie 2017 r.

 

Informacje

1)             Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

2)              Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3)              Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

4)             Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

5)              Osobą uprawnioną do kontaktów jest Robert Olejniczak – MOSiR 667 080 732.


Do pobrania:
Zapytanie, opis przedmiotu zamówienia, załączniki.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.