Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remont dachu hali Milenium

Archiwum Zamówień Publicznych

 

 

1/2009

Kołobrzeg, 2009-04-20

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2009. Nazwa zadania:   Remont dachu hali Milenium

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1   Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.   Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

tel.: (094) 35 513 84

fax.: (094) 35 513 84

http://www.sport.kolobrzeg.pl

m.rekas@sport.kolobrzeg.pl

7:00 - 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

http://www.sport.kolobrzeg.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego lub w internecie na stronie www.sport.kolobrzeg.pl.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące wykonania remontu części dachu hali Milenium o powierzchni około 3100 m2 wraz z jego ociepleniem z pomocąpianki poliuretanowej.

Zakres robót obejmuje:

a) zerwanie istniejącej warstwy pianki poliuretanowej,

b) zarwanie istniejącej warstwy papy,

c) wymiana płyt OSB, których stan tego wymaga i nie nadają się do dalszego użytku,

d) demontaż 7 szt. starych okien dachowych,

e) wykonanie konstrukcji wyniesienia okien ponad płaszczyznę dachu,

f) osadzenie nowych okien połaciowych,

g) obróbka papą termozgrzewalną powierzchni przyokiennych oraz montaż kołnierzy zabezpieczających,

h) modernizacja istniejących koszy ściekowych, kanałów oraz rynien odpływowych przy pomocy papy termozgrzewalnej,

przygotowanie podłoża do natrysku pianką PUR

    - oczyszczenie całej połaci dachu z resztek potechnicznych,

    - transport pionowy odpadów potechnicznych na wyznaczone miejsce koło budynku,

    - przyklejenie papy całą jej powierzchnią do płyt OSB,

i) wykonanie izolacji metodą natrysku z pianki poliuretanowej sztywnej o grubości 10 cm,

pokrycie połaci dachu warstwą ochronną o następujących parametrach:

    - odporną na działanie promieni UV,

    - zapewniającą 100% hydroizolację,

    - o wysokiej wytrzymałości mechanicznej,

    - o dużej elastyczności,

    - o dużej odporności termicznej,

    - kolor zostanie określony w późniejszym terminie.

j) usunięcie z budowy odpadów potechnicznych (pianka PUR, papa, płyty OSB, inne)

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45262600-7

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Różne specjalne roboty budowlane

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#48

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

31.07.2009 r

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:  

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

aktualne odpisy z włąściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jednostkowe zamówienie dotyczące robót dekarskiech metodą pokrywania połaci dachowych pianką poliuretanową sztywną o powierzchni nie mniejszej niz 10 000 m2.

- dokument (referencja) wykazania wykonania robót dekarskich metodą pokrywania połaci dachowych pianka sztywną potwierdzonych referencjami (2 szt.)

- oswiadczenie o wykonaniu robót natryskowych od co najmniej 10 lat,

- certyfikat, potwierdzający wdrożony co najmniej od 4 lat System Zarządzania Jakością,

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aprobat technicznych na zastosowane materiały,

- inne certyfikaty i świadectwa kwalifikacyjne,

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 - zaświadczenie o niezaleganiu w płaceniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wydane przez właściwe urzędy (Urząd Skarbowy, ZUS),

- posiadają na rachunku bankowym środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600 000 zł,

- polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 120 000 zł

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają   wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

  Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 000 , słownie: dwadzieścia tysięcy złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

#78

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-05-26 do godz. 10.00

  w siedzibie zamawiającego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

Sekretariat

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-05-26, o godz. 12:00

  w siedzibie zamawiającego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

Mała sala konferencyjna

 

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-06-25

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

_______________________________

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

_______________________________

 

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

_______________________________

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr    poz. 120722-2009   dnia 2009-04-24

 

   

 

____________________________________

 

Do pobrania:

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.