Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Silnik zaburtowy spalinowy

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

ZNAK SPRAWY: DT.072.1.11.2016.RO                           Kołobrzeg dn.22.04.2016r.                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

„Silnik zaburtowy spalinowy  

I.     Zamawiający:

Gmina Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

II.    Adres Zamawiającego:

Ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38

78 – 100 Kołobrzeg

     NIP: 671-15-98-590

     Tel/fax.: 94 355 13 84

      e-mail: sekretariat@mosir.kolobrzeg.pl

III.   Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Robert Olejniczak

Tel.:667 080 732 , e-mail: r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.pl

       VI. Przedmiot zamówienia:

„Silnik zaburtowy spalinowy”.

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy i serwisu silnika zaburtowego spalinowego. Silnik zainstalowany będzie na łodzi i wykorzystywany głównie do organizacji i obsługi kąpieliska morskiego jak i do zabezpieczenia ratowniczego WOPR.

Opis przedmiotu zamówienia

 Silnik zaburtowy spalinowy    MERCURY F15 MH

•   typ silnika                       -      czterosuwowy

•   moc                                 -     15kM/11kW

•   dł. kolumny                     -     standardowa krótka

•   rozruch                           -     ręczny

•   rodzaj steru                    -      rumpel

•   paliwo                             -     zewnętrzny zbiornik paliwa 20L

•   system trymowania        -      ręczny

•   pozycja trymowania       -      6 pozycji

•   śruba                              -      aluminiowa

•   napęd dla wód płytkich   -      tak

•   system chłodzenia         -      chłodzony wodą z termostatem

•   system ostrzegania operatora przez zabezpieczenie silnika ( niski poziom oleju , nadmierne obroty)

•   min. trzy lata gwarancji

•   serwis w okresie gwarancyjny i pogwarancyjny w promieniu do 100km

•   fabrycznie nowy

•   rok produkcji nie starszy niż 2015

 

Dodatkowe obowiązki wykonawcy w związku z realizacją zamówienia -

przeszkolenie pracownika MOSiR w zakresie obsługi i eksploatacji silnika.

V. Termin realizacji i płatność:

Do dnia 23.05.2016 r.

Płatność za usługę   będzie następować, na podstawie faktury w terminie 14 dni od prawidłowo wystawionej faktury.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu

1.    O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

następujące warunki:

a)     posiadają osobowość prawną,

b)     są firmą zarejestrowaną w Polsce i prowadzącą działalność na jej terenie,

VII. Kryterium oceny ofert:

      Cena – 100%

 

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru:

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytm : C=   %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

 

VIII. Termin składania ofert:

Do 29.04.2016 r. do godz. 10.00

Ofertę w formie wypełnionego „Formularza ofertowego” zawierającą łączną cenę brutto dostawy silnika z wyposażeniem    i warunki gwarancji i serwisu wraz z załącznikiem nr 1    należy składać do 29.04.2016r.do godz.10.00 osobiście   (sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, faxem (pod numer 94 355 13 84) lub pocztą elektroniczną na adres r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.pl

W temacie należy wpisać ”Silnik zaburtowy spalinowy”

 


Do pobrania:
Ogłoszenie, formularz ofertowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.