Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - na ochronę budynków, osób i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

Archiwum Zamówień Publicznych


 

Kołobrzeg, 23.11.2015

CSiR.271.3.2015.KJGOGŁOSZENIEInformacja o unieważnieniu postępowania

na ochronę budynków, osób i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu niniejszym zawiadamia o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę budynków, osób i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.


Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przetargu nieograniczonym zamawiający ma obowiązek zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, której adres został wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu w dniu jego publikacji w oficjalnym publikatorze.

W przedmiotowym postępowaniu ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w dniu 20.11.2015 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Natomiast, na skutek problemów technicznych, zarówno ogłoszenie jak i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nie została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego.

Zgodnie z przepisami ustawy oraz informacją zawartą w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia musi być udostępniana na stronie internetowej zamawiającego w dniu publikacji ogłoszenia. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi istotne naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Powoduje to bowiem brak dostępu przez wykonawców do informacji, która zgodnie z ustawą powinna być udostępniona.


Mając na uwadze powyższe zasadne jest unieważnienie postępowania w oparciu o wyżej wymienione okoliczności faktyczne i prawne.
Andrzej Bejnarowicz


Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
w Kołobrzegu

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.