Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa jednego urządzenia do wertykulacji/skaryfikacji (usuwania filcu trawiastego) murawy z trawą naturalną (BZP 423048-2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg 29.10.2012

CK .271.6.2012

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na :

 

„D ostawa jednego u rządzenia do wertykulacji/skaryfikacji ( usuwania filcu trawiastego) murawy z trawą naturalną

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać               w Biurze Głównego Mechanika ( I piętro ) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                               w Kołobrzegu ul . Łopuskiego 38, tel . (94) 35-51-403 lub pobrać ze strony internetowej www . bip . mosir . kolobrzeg . pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas – Główny Mechanik w MOSiR , e - mail : m . rekas @ mosir . kolobrzeg . pl

Koszt specyfikacji wynosi 10 . Należność należy wpłacać gotówką w dziale księgowości lub przelewem na konto :   Bank Handlowy S.A.   w Warszawie    93 1030 1263 0000 0000 9022 3003.

Przedmiotem zamówienia jest : dostawa jednego u rządzenia do wertykulacji ( usuwania filcu trawiastego) murawy z trawą naturalną

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej , ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej .

Oferty należy złożyć w sekretariacie MOSiR w terminie do dnia 14.11 .2012 r . do godz . 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj . w sali prasowej MOSiR w dniu 14.10.2012 r . o godz .1230.

Kody CPV – 42.90.00.00-5, 16.16.00.00-4

Termin realizacji zamówienia : 14 dni od momentu podpisania umowy

Termin związania ofertą – 30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : cena – 100%

   

  Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art . 22 ust . 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art . 24 ust . 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r . ( Dz . U . z 2010 r . Nr 113 poz .759 z późn . zm .) oraz którzy :

(a)     złożą wypełniony i podpisany formularz oferty ;

(b)   przedłożą a ktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art . 24 ust .1 pkt 2 ustawy , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art . 24 ust . 1 pkt 2 ustawy ;

(c)   przedłożą oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego ( tzn . wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ;

(d)   przedłożą oświadczenie , że spełniają warunki określone w art . 22 ust . 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ;   

(e)   przedłożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art . 24 ust .1 ustawy Prawo zamówień publicznych ;

(f)    przedłożą formularz cenowy.

(g)   dołączą do oferty dokument (np. kartę techniczną urządzenia), z którego będzie wynikało, iż oferowane urządzenie spełnia założenia zawarte w części III „Opis Przedmiotu Zamówienia” pkt 2.1.

 

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                  w dniu 29.10.2012 r . pod numerem 423048.

 

 

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Kołobrzegu

         

                     Andrzej Bejnarowicz

 

 

 

 


Do pobrania:

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), projekt umowy, opis przedmiotu zamówienia, ogłoszenie. 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.