Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. Ochrona mienia ... (BZP 93827-2009)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

4/2009

Kołobrzeg, 2009-07-24

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/2009. Nazwa zadania:   Ochrona mienia Kompleksu Milenium

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W opisie przedmiotu zamówienia, w pozycji 1 „1. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym kompleksu Milenium przy ul. Łopuskiego przez całą dobę we wszystkie dni miesiąca.” zabrakło precyzyjnej i istotnej informacji, że w kompleksie Milenium występują dwa posterunki całodobowej ochrony fizycznej:

–          w budynku basenowym,

–          w budynku hali sportowej Łuczniczka.

Analiza złożonych ofert wykazała, że oferenci wzięli pod uwagę tylko jeden posterunek.

Brak ten jest na tyle istotny, że uniemożliwia podpisanie umowy.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.