Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

ZNAK SPRAWY : DT.072.1.3.2016.MR

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na :

 

D ostawa nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie

 

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul . Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP : 671-15-98-590

   

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nawozów mineralnych w roku 2016 do
Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul . Łopuskiego 38, w  następującym asortymencie :

a) Wieloskładnikowy nawóz mineralny o spowolnionym działaniu zawierający azot, fosfor, potas oraz minimum 8% żelaza (sugerowana zawartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentową wagową zawartość składników mineralnych 11-5-5-8). Zaoferowany produkt musi zapewnić uwalnianie składników pokarmowych przez minimum sześć tygodni oraz posiadać granulację maksymalną 1,7 mm typu Greenmaster Cold Start 11-5-5-8Fe lub równoważny - ilość - 600 kg

b) Wieloskładnikowy nawóz mineralny o spowolnionym działaniu zawierający azot, fosfor, potas oraz magnez (sugerowana zawartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentową wagową zawartość składników mineralnych 14-5-10 a także tlenek magnezu) Zaoferowany produkt musi zapewnić uwalnianie składników pokarmowych przez minimum sześć tygodni oraz posiadać granulację maksymalną 1,7 mm typu Greenmaster Spring&Summer 14-5-10+2MgO lub równoważny - ilość 600 kg
c) Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający azot, fosfor, potas oraz magnez o spowolnionym uwalnianiu dwóch składników azotu i potasu (sugerowana zawartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentową wagową zawartość składników mineralnych 18-6-18 a także mikroelementy tlenek magnezu, żelazo, mangan, miedź, molibden, cynk). Zaoferowany produkt musi zapewnić uwalnianie składników pokarmowych przez minimum dwa miesiące oraz posiadać granulację maksymalną 1,4 mm typu Sierraform GT All Season 18-06-18 + 2 MGO + TE lub równoważny - ilość 1000 kg

d) Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający azot, fosfor, potas o spowolnionym uwalnianiu dwóch składników azotu i potasu (sugerowana zawartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentową wagową zawartość składników mineralnych 18-22-5 ). Zaoferowany produkt musi zapewnić uwalnianie składników pokarmowych przez minimum dwa miesiące oraz posiadać granulację maksymalną 1,4 mm typu Sierraform GT Preseeder 18-22-05 lub równoważny - ilość 540 kg

e) Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający azot, potas oraz żelazo o spowolnionym uwalnianiu dwóch składników azotu i potasu (sugerowana zawartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentową wagową zawartość składników mineralnych 15-0-26-1 ). Zaoferowany produkt musi zapewnić uwalnianie składników pokarmowych przez minimum dwa miesiące oraz posiadać granulację maksymalną 1,4 mm typu Sierraform GT AntiStress 15-00-26+Fe lub równoważny - ilość 540 kg
f) Wieloskładnikowy nawóz mineralny o spowolnionym działaniu zawierający azot, fosfor, potas oraz magnez (sugerowana zawartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentową wagową zawartość składników mineralnych 13-5-20 a także tlenek magnezu, żelazo i mangan). Zaoferowany produkt powinien zapewniać podniesienie odporności na suszę, wysokie i niskie temperatury, poprawiać zimowanie trawy oraz eliminować mech jednocześnie musi zapewnić uwalnianie składników pokarmowych przez minimum dwa miesiące oraz posiadać granulację maksymalną 2,5 mm typu Sportsmaster CRF Mini High K 13-05-20+2MgO lub równoważny - ilość 600 kg

g) Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający azot, potas oraz żelazo o spowolnionym uwalnianiu dwóch składników azotu i potasu (sugerowana zawartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentową wagową zawartość składników mineralnych 6-0-27 a także mikroelementy tlenek magnezu, żelazo, mangan, miedź, molibden, cynk). Zaoferowany produkt musi zapewnić uwalnianie składników pokarmowych przez minimum dwa miesiące oraz posiadać granulację maksymalną 1,4 mm typu Sierraform GT K-Step 06-00-27+2MgO+TE lub równoważny - ilość 1060 kg
h) Nawóz mineralny w granulacie (bez zawartości frakcji pylastej) zawierający żelazo (sugerowana zawartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentową wagową zawartość składników mineralnych 0-0-0-18) o granulacji minimalnej 0,5 mm. Zaoferowany produkt powinien poprawić zimowanie trawy oraz eliminować mech jednocześnie powinien zapewnić uwalnianie składników pokarmowych przez minimum cztery tygodnie typu Marathon Iron Salt lub równoważny – ilość 600 kg.

 

Termin realizacji

 

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2016 roku .

 

Kryterium oceny ofert

         Np.   Cena – 100%

 

W w / w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru :

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytym : C =   %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt .

 

Sposób przygotowania i składania oferty

 

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy ). Ofertę sporządzić należy w języku polskim , w formie pisemnej , na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem .

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną . Ofertę można złożyć osobiście                     ( w Sekretariacie MOSiR , ul . Łopuskiego 38, Kołobrzeg ), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis D ostawa nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie ” lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas @mosir.kolobrzeg.pl ( z informacją w temacie e – mail : np .„ D ostawa nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie ”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2016 r . do godz .10:00.

Informacje

1)             Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu .

2)              Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane .

3)              Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone .

4)             Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia .

5)      Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel . 94 355 14 03 , e - mail : m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl

 


Do pobrania:
1.Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, projekt umowy.

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.