Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI do postępowania - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 18279-2011)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg, dnia 19 stycznia 2011 r.

 

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Kołobrzegu”.

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga aby Pracownicy posiadali licencję I stopnia czy też nie?

 

Odpowiedź:

Wykonawca przystępując do postępowania winien zapewnić pracowników ochrony fizycznej z licencją I – go stopnia w ilości zapewniającej ochronę obiektów Zamawiającego, o czym jest mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 3 lit. b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę licencji I – go stopnia pracowników ochrony fizycznej przewidzianych do ochrony obiektów Zamawiającego, zgodnie z Rozdziałem VI ust. 1 pkt 8a).

Pracowników, o których mowa powyżej należy wskazać w Załączniku Nr 5 do SIWZ tj. w Wykazie Pracowników Wykonawcy.

 

Pytanie nr 2:

Drugie pytanie dotyczy konwojów wartości pieniężnych. Czy w/w konwoje odbywać się będą w każdy dzień kalendarzowy miesiąca i czy wartość konwoju przekracza jedna jednostkę obliczeniową?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w CZĘŚCI II SIWZ Wykonawca winien zapewnić konwoje kasowe w ilości jeden raz dziennie we wszystkie dni miesiąca przez cały okres realizacji umowy tj. od 1.02.2011 r. do 31.12.2011 r.

Konwoje kasowe winny odbywać się w terminach określonych przez dział księgowości zamawiającego. Informacje o terminach, na polecenie działu księgowości mogą być również przekazywane przez pracowników recepcji głównej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wykonawca zobowiązany jest tak skalkulować swoją ofertę, aby przewidzieć czas jaki jest potrzebny na wykonanie takiej czynności przy założeniu, że konwoje odbywać się będą codziennie.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.