Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot.dostawa skutera wodnego wraz z przyczepą i platformą ratowniczą (BZP 78504-2010)

Archiwum Zamówień Publicznych

Uwaga specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmienioniona.
do pobrania tu.. lub w ogłoszeniu o zamówieniu tu..


  (08.04.2010)

Pytania i odpowiedzi do przetargu na skuter wodny:

 

 

1.      SIWZ III p. 2 opis przyczepki: musi być resorowana. Chcielibyśmy się dowiedzieć co Zamawiający rozumie pod pojęciem resorowana i czy dopuszczona zostanie przyczepka z osią niehamowną posiadająca z elementy sprężyste i gumowe. Zdecydowana większość produkowanych w Polsce przeczep pod skutery wodne/posiadająca fabryczną homologację/ nie posiada dosłownie rozumianych „resorów” tylko zawieszenie opisane przez nas powyżej.

 

            Zamawiający nie odniesie się wprost do pytania, ponieważ oferent nie opisał konstrukcji zawieszenia przyczepy, którą ma na myśli, ograniczając się do stwierdzenia, że oś posiada elementy sprężyste i gumowe. W tej sytuacji Zamawiający informuje, że zawieszenie przyczepy powinno zawierać elementy resorujące, tj. metalowe łączniki sprężyste oraz elementy gumowe, które łączą oś z główną strukturą przyczepy w ten sposób, że:

- w znacznym stopniu odizolowują główną strukturę przyczepy i jej ładunek od nierówności nawierzchni drogi, zmniejszając w ten sposób drgania głównej struktury przyczepy i ładunku, zapobiegając ich uszkodzeniu na wskutek drgań,

- wydłużają czas, przez który koła utrzymują kontakt z nawierzchnią, mimo nierówności nawierzchni, zwiększając w ten sposób bezpieczną prędkość holowania.

Zamawiający nie kupi przyczepy, której jedynymi elementami tłumiącym drgania przenoszone z nawierzchni drogi będą opony.

Zamawiający akceptuje przyczepkę z osią niehamowaną.

 

2.      W SIWZ p. V warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania spełnienia tych warunków w p. 1.2. wymagane jest wykazanie przez wykonawcę wykonania określonej ilości robót budowlanych. Chcieliśmy skierować zapytanie czy nie jest to pisarska omyłka, gdyż roboty budowlane ze znajomością skuterów wodnych nie wiele mają wspólnego.

 

            W SIWZ §V pkt 1.2. chodzi o należyte wykonanie co najmniej jednej dostawy skuterów wodnych o wartości brutto co najmniej 70 000 w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Informacja o robotach budowlanych, zawarta wcześniej w tym punkcie, jest rzecz jasna omyłką pisarską, która zostanie poprawiona

 

3.      W SIWZ p V warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania spełnienia tych warunków w p1.4. Wymagane jest przez zamawiającego posiadanie środków lub zdolności kredytowej 50 000 zł, Chcieliśmy zapytać co w sytuacji kiedy wykonawca posiada na stanie magazynowym skuter, który oferuje w postępowaniu? Firmy handlujące skuterami wodnymi posiadają na tak zwanym stanie magazynowym nieraz kilkanaście skuterów. Czy potrzebne są wtedy również zaświadczenia z banku.

 

            Wymóg posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 50 tysięcy złotych wprowadzono po to, by się upewnić, że oferent znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Nie jest możliwe udowodnienie dobrej sytuacji finansowej poprzez wykazanie, że oferent posiada duże zapasy towarów w swoim magazynie, ponieważ duże zapasy magazynowe mogą wskazywać na duże środki obrotowe, a więc na dobrą sytuację finansową albo na trudności ze zbytem towarów, co skutkuje pogorszeniem sytuacji finansowej. Krótko mówiąc duże zapasy magazynowe, bez bliższej analizy ich powstania, o niczym nie świadczą.

Zamawiający chce się upewnić, ze oferenci znajdują się w dobrej sytuacji finansowej z tego względu, że obowiązki sprzedawcy skutera nie skończą się wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia, pozostaną bowiem obowiązki gwarancyjne i serwisowe.  

Zamawiający nie stawia warunku, by oferent w chwili złożenia oferty miał w swoim magazynie oferowany skuter. Ważne jest jedynie, by był w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w pkt VI siwz.

            .  

Drugi zestaw pytań:

 

           

1. Z treści SIWZ w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia – Warunki serwisowe – wskazano, iż czas reakcji winien wynosić 24 godziny. W umowie w § 7 ust. C, natomiast zawarto iż czas reakcji – do 5 dni roboczych od zgłoszenia wady. Proszę o skonkretyzowanie czasu reakcji, bądź podanie jego definicji.

 

Czas reakcji wynosi 24 godziny, co oznacza, że wykonawca powinien przystąpić do usuwania wady w ciągu 24 godzin od dokonania zgłoszenia wady. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na błąd w projekcie umowy. Błąd zostanie naprawiony przed podpisaniem umowy.

 

2. W treści SIWZ w pkt. VI c1. Wskazano na obowiązek przedłożenia dokumentu w postaci: Koncesji, zezwolenia, licencji.

Proszę uprzejmie o sprecyzowanie czego dokładnie ma dotyczyć licencja/koncesja.

 

Działalność polegająca na handlu towarami wchodzącymi w skład przedmiotu zamówienia nie jest reglamentowana. Dlatego też zamawiający nie wymaga przedłożenia koncesji, zezwolenia lub licencji. Gdyby wymagał, formularz siwz zawierałby dodatkowe informacje.

 

3. W treści SIWZ w pkt. XV ust. 1 wynika, iż Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W załączniku nr 1/2/2010 do SIWZ zawarto sformułowanie, iż Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości zabezpieczenia w % całkowitej ceny ofertowej, w kwocie:..................................., w formie:................................ .

Proszę o ustosunkowanie się do obu zapisów i wyjaśnieni, jakiej odpowiedzi ma udzielić Wykonawca na formularzu ofertowym.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeśli wykonawca nie zaoferuje z własnej woli takiego zabezpieczenia, powinien wykropkowane miejsca pozostawić wolne lub przekreślić w sposób uniemożliwiający późniejsze wypełnienie.  

 

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.