Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i montaż lin torowych ( 5 szt. ) z napinaczem o długości 25 m , linka stalowa

Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

 

                                                             Kołobrzeg dn. 08.02.2017 r.

OS.223.2.2.1.2017.AG

                                       

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro na:

„Zakup i montaż lin torowych ( 5 szt. ) z napinaczem o długości 25 m , linka stalowa  

  o średnicy śmigła   10,5 cm „ dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   w Kołobrzegu wraz z dostawą  

 

I.     Zamawiający:

Gmina Miasto Kołobrzeg   z siedzibą przy ul. Ratuszowej 13, 78-100 Kołobrzeg,                               NIP 6711698541

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu , ul. Łopuskiego 38 78-100 Kołobrzeg

II.    Adres Zamawiającego:

Ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38

78 – 100 Kołobrzeg

     Tel/fax.: 94 355 13 84

     

 

III.     Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Artur Gliszczyński

Tel.:606 307 762 , e-mail: a.gliszczynski@mosir.kolobrzeg.pl

 

       VI. Przedmiot zamówienia:

        „Zakup i montaż lin torowych ( 5 szt. ) z napinaczem o długości 25 m , linka stalowa  

  o średnicy śmigła   10,5 cm „ dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   w Kołobrzegu”.

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i montażu lin torowych ( 5 szt. ) z napinaczem o długości 25 m , linka stalowa o średnicy śmigła 10,5 cm „   na basenie Milenium SPA w Kołobrzegu .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

Specjalnie zaprojektowane liny torowe ( 5 szt. ) do profesjonalnych zawodów jak i treningów , produkowane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Pływackiego ( 5 kolorów : niebieski ,czerwony , biały , zielony i żółty ).

Pływaki wykonane z wysokiej jakości PP , odporne   chemicznie oraz na czynniki atmosferyczne .

 

Gwarancja   min. 24 m-ce

Serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

 

V. Termin realizacji i płatność:

do dnia .17.03. 2017 r.

Płatność za usługę   będzie następować, na podstawie faktury w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu

1.    O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

następujące warunki:

a)             posiadają osobowość prawną,

b)             są firmą zarejestrowaną w Polsce i prowadzącą działalność na jej terenie,

VII. Kryterium oceny ofert:

      Cena – 100%

 

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy   zastosowaniu wzoru:

L iczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

 

Algorytm : C=   %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

 

VIII. Termin składania ofert:

Do dnia .27.02.2017 r. do godz. 10.00

Ofertę w formie wypełnionego „Formularza ofertowego” zawierającą łączną cenę brutto dostawy urządzenia z wyposażeniem    i warunki gwarancji i serwisu wraz z załącznikiem nr 1  należy składać do dnia .27.02.2017 r. godz.10.00 osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną

na adres a.gliszczynski.@mosir.kolobrzeg.pl

   

 

UWAGA: Złożenie zapytania ofertowego, jak też i otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania zapytania lub jego unieważnienia, bez podania przyczyny.   Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących w/w zapytania.

Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę


Do pobrania:

Zapytanie ofertowe, załączniki, formularz ofertowy, wzór umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.