Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 243211 - 2014)

Archiwum Zamówień Publicznych

 


Kołobrzeg, 5 grudnia 2014

CSiR.271.2.2014.KJGINFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIADziałając w imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Przetarg przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium ceny – 90 % oraz kryterium czas reakcji na zgłoszenie – 10 %. W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Na przetarg wpłynęły 2 niżej wymienione oferty.


Wykaz i porównanie złożonych ofert:


Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium „Cena” – waga kryterium 90%


Liczba punktów w kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie” – waga kryterium 10%Punktacja (łącznie)


1.

Usługi Budowlane Ewelina Budzińska

Wola Podłężna ul. Rudzicka 10

62-510 Konin

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.


-


-


-


2.

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu

ul. 6 Dywizji Piechoty 60

78-100 Kołobrzeg

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

90,00

10,00

100,00


Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta Nr 2 złożona przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako oferta najkorzystniejsza.


Jednakże z uwagi na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 3.102.138,00 zł brutto przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 822.211,00 zł brutto, dlatego przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
INFORMACJA O OFERCIE ODRZUCONEJ Z POSTĘPOWANIA:


Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Usługi Budowlane Ewelina Budzińska z siedzibą w Woli Podłężnej przy ul. Rudzickiej 10, 62-510 Konin, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca zobligowany był złożyć ofertę określającą dwa kryteria oceny ofert tj. cenę za jaką oferuje wykonać przedmiot zamówienia, a także wskazać czas reakcji na zgłoszenie. Z uwagi na fakt, iż w ofercie Wykonawcy Usługi Budowlane Ewelina Budzińska brak jest informacji o oferowanym czasie reakcji na zgłoszenie zamawiający ofertę odrzucił.


Andrzej Bejnarowicz

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.